logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Giften

U kunt Vogelringstation Schiermonnikoog ook steunen met een gift. VRS Schiermonnikoog is geregistreerd bij de Belastingdienst als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Dat betekent dat uw giften aan het vogelringstation Schiermonnikoog fiscaal aftrekbaar zijn.

Daartoe zijn wij verplicht een aantal gegevens op deze website te publiceren.
U kunt deze hieronder vinden.
Uw gift kunt u overmaken op rekening NL70 INGB 0007 2347 66 t.n.v. VRS Schiermonnikoog te Amsterdam.


Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog

RSIN/Fiscaal nummer ANBI 807079522
Contactadres: C. van Kleef (secretaris), Hoogenweg 36, 7793 HL Hoogenweg
Contactadres Schiermonnikoog: G.A. Noorman, Langestreek 32, 9166 LC Schiermonnikoog
Stichting Vogelringstation Schiermonnikoog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01081323


Dagelijks Bestuur

W. Fokker (voorzitter)
C. van Kleef (secretaris)
A.J. van Loon (penningmeester)
K. Oosterbeek (lid)


Algemeen Bestuur

Alle deelnemende ringers (houders van een ringvergunning ex artikel 114 Flora- en Faunawet) vormen het Algemeen Bestuur.


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door middel van het ringen van vogels, om inzicht te verkrijgen in de vogeltrek en de functie die het eiland Schiermonnikoog daarin vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken door het vangen en ringen van vogels in het Groene Glop op Schiermonnikoog. Er wordt gepoogd op dit punt aan te sluiten bij de werkwijzen die op andere plaatsen in Nederland of daarbuiten worden toegepast bij vergelijkbare projecten. De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de leden van het algemeen bestuur van de stichting die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen.


Beleidsplan

Het beleidsplan cq onderzoeksplan 2005-2014 van VRS Schiermonnikoog is hier te vinden. Dit wordt vooralsnog voortgezet.


Beloningsbeleid

Alle deelnemende ringers (zowel de leden van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur) doen dit geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.


Uitgeoefende activiteiten in 2022

Een verslag van de activiteiten in 2022 is hier in PDF-vorm te downloaden.


Financiële verantwoording 2022

Exploitatieoverzicht Baten Lasten
Contributie 675,00   
Helpersbijdrage 420,00 21,00 
Giften 145,00   
Sponsoring 750,00   
Ringponsoring 509,00   
Bestuursdeclaraties   54,82 
Overnachtingen (VU) 1.224,00 1.459,00 
Excursies 1.174,40   
Netten   1.457,07 
Ringen   1.084,70 
Rente     
Bankkosten   184,63 
Porti + Kopieën + Kantoor   5,00 
Representatie   65,88 
Verzekering + KvK (98,18 + 0,00)   98,18 
Terreinonderhoud   256,94 
Ringplekuitrusting   92,60 
Computer   289,99 
Vergaderingen     
Literatuur     
Exploitatiesaldo (negatief) 172,21   
Totaal 5.069,61 5.069,61 


Balans per 31-12-2022  Activa Passiva
Saldo Girorekening  1.332,00 
Saldo Zakelijke Spaarrekening  11.491,00  
Waarde kapitaalgoederen/voorraden  8.386,00  
Voorziening ICT    2.500,00
Voorziening netten    6.000,00
Vermogen per 1-1-2022 12.881,00  
Expoitatiesaldo 2022 (negatief) 172,00-/- 
Eigen vermogen per 31-12-2022 12.709,00 12.709,00
Totaal  21.209,00 21.209,00


A.J. van Loon, penningmeester
Jaarrekening goedgekeurd door Kascommissie en door Algemeen Bestuur d.d. 28 januari 2023


 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox